19 04 2017

  Giá phòng     

+ Trong tuần (CN – T6): 2.120.000 VNĐ

+ Cuối tuần (T6 - T7): 2.820.000 VNĐ

(Giá đã bao gồm thuế và phí dịch vụ)