19 04 2017

   Giá phòng 

+ Trong tuần (CN – T6): 2,550,000 VNĐ

+ Cuối tuần (T6-T7): 3,400,000 VNĐ

(Giá đã bao gồm thuế và phí dịch vụ)